Administratorem Twoich danych osobowych wpisywanych do formularzy na niniejszej stronie jest

ELEKTROTERMIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

z siedzibą pod adresem ul. Józefa Mackiewicza 5, 31-214 Kraków.

Podawane przez Ciebie dane osobowe przetwarzane są zgodnie z Regulaminem strony i Polityką prywatności.

 

 

Skontaktujemy się w celu potwierdzenia terminu oraz ustaleniu godziny.
* pole obowiązkowe

 

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady wykonywania przez firmę Elektrotermia Spółka z ograniczona odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Krakowie, ul. Mackiewicza 5, zwaną dalej Elektrotermią, serwisowych napraw gwarancyjnych i napraw nie objętych gwarancją, związanych ze zgłoszeniami Klientów, którzy zakupili i użytkują produkty Elektrotermii. Klientami w niniejszym Regulaminie nazywa się łącznie przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą, spółki prawa handlowego lub inne podmioty, albo jednostki organizacyjne posiadające zdolność prawną, którzy nabyli produkt Elektrotermii w ramach prowadzonej działalności (dalej zwane Przedsiębiorcami), a także osoby fizyczne, które nabyły produkt Elektrotermii w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą (dalej zwane Konsumentami).
 2. Serwisowe naprawy gwarancyjne i naprawy nie objęte gwarancją wykonywane są na podstawie pisemnych zgłoszeń Klientów, przesyłanych na adres siedziby Elektrotermii, względnie faksem na nr: + 48 12 415 42 40 albo za pośrednictwem poczty elektronicznej (skan formularza zgłoszenia) na adres: bok@elektrotermia.com.pl lub też dostarczanych i składanych osobiście w siedzibie Elektrotermii. Za formę pisemną uznaje się również zgłoszenie dokonane bezpośrednio na stronie internetowej Portalu Mega Gwarancje Elektrotermii na zamieszczonym tam Formularzu zgłoszeniowym.
 3. Pisemne zgłoszenie naprawy gwarancyjnej lub nie objętej gwarancją, powinno zawierać typ/model uszkodzonego produktu, opis usterki, datę instalacji lub datę zakupu, adres instalacji, imię i nazwisko lub nazwę Klienta, dane do kontaktu: adres, nr telefonu i/lub adres e-mail oraz potwierdzenie faktu zapoznania się i akceptacji przez Klienta niniejszego Regulaminu Serwisu Gwarancyjnego Elektrotermii. Dla ułatwienia Klient może wydrukować i skorzystać z formularza reklamacyjnego dostępnego na stronie internetowej www.elektrotermia.com.pl.
 4. Pisemne zgłoszenie przez Klienta naprawy gwarancyjnej, w tym za pośrednictwem Formularza zgłoszeniowego portalu Mega Gwarancje, a także określenie na formularzu reklamacyjnym, wydrukowanym ze strony internetowej www.elektrotermia.com.pl i przesłanym w formie pisemnej do Elektrotermii, opcji reklamacji z tytułu gwarancji, uruchamia tryb dochodzenia roszczeń reklamacyjnych z tytułu gwarancji i jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez Klienta na postanowienia niniejszego Regulaminu Serwisu Gwarancyjnego Elektrotermii.
 5. W przypadku stwierdzenia przez Elektrotermię zasadności reklamacji, zgłoszonej przez Klienta w trybie gwarancji, Elektrotermia wykona obowiązki wynikające z oświadczenia co do jakości sprzedanego Klientowi produktu poprzez bezpłatną naprawę lub wymianę wadliwego produktu lub jego uszkodzonych części.
 6. W przypadku stwierdzenia, że naprawa nie kwalifikuje się do wykonania w ramach gwarancji, naprawa może być przeprowadzona odpłatnie.
 7. Koszt naprawy nie objętej gwarancją ustalany jest indywidualnie w zależności od zakresu, stopnia skomplikowania a także miejsca instalacji uszkodzonego urządzenia, co wiąże się z kosztami transportu.
 8. Do naprawy płatnej Elektrotermia może przystąpić jedynie po uzgodnieniu z Klientem jej kosztów. W przypadku rezygnacji z wykonania naprawy Klient nie ponosi kosztów sprawdzenia.
 9. Szczegółowe zobowiązania gwarancyjne, dotyczące konkretnego produktu i zasady ich realizacji przez Elektrotermię określone są w jego Warunkach Gwarancji, przekazanych Klientowi wraz z Kartą Gwarancyjną w momencie zakupu.
 10. Ochrona gwarancyjna obowiązuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Okres ochrony gwarancyjnej, dotyczącej konkretnego produktu, przedstawiony jest w jego Karcie Gwarancyjnej i liczy się od dnia, kiedy produkt został kupującemu wydany.
 11. Odpowiedzialność Elektrotermii z tytułu gwarancji obejmuje wyłącznie wady powstałe z przyczyn tkwiących w sprzedanym produkcie.
 12. Zakres i sposób naprawy określa Elektrotermia. Ochrona gwarancyjna nie obejmuje skutków nieprawidłowo wykonanych czynności, przewidzianych w instrukcji obsługi – do których Klient jest zobowiązany w ramach eksploatacji produktu oraz tych, które Klient mógł i wykonał we własnym zakresie i na własny koszt (na przykład sprawdzenie działania, konserwacja).
 13. Naprawa gwarancyjna nie obejmuje w szczególności:
 14. uszkodzeń powstałych na skutek niewłaściwej eksploatacji, niezgodnej z przeznaczeniem i instrukcją obsługi;
 15. uszkodzeń mechanicznych i chemicznych;
 16. uszkodzeń wynikłych z działania sił zewnętrznych, np. przepięć w sieci zasilającej, wyładowań atmosferycznych, itp.;
 17. uszkodzeń powstałych w wyniku nieodpowiedniego przechowywania wyrobu;
 18. uszkodzeń powstałych podczas samodzielnej instalacji, dopuszczonej instrukcją a wykonanej niewłaściwie lub niefachowo bądź niezgodnie z instrukcją;
 19. Fakt i datę otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego od Klienta Elektrotermia potwierdzi niezwłocznie po jego otrzymaniu – wykorzystując dane do kontaktu, zawarte w formularzu zgłoszenia: drogą telefoniczną, sms, e-mail, faks lub drogą pocztową.
 20. Elektrotermia ustosunkuje się do złożonej przez Klienta reklamacji w terminie 14 dni od potwierdzonej daty jej otrzymania. Stosowne powiadomienie, zawierające informację o uwzględnieniu reklamacji i dalszym sposobie jej załatwienia lub o przyczynach odmowy uznania reklamacji, zostanie przekazane Klientowi na piśmie: w przypadku Konsumentów listownie drogą pocztową, dla pozostałych Klientów dopuszcza się korespondencję za pośrednictwem poczty elektronicznej lub faksu.
 21. Naprawa gwarancyjna zostanie wykonana bezzwłocznie po rozpatrzeniu zgłoszenia reklamacyjnego klienta, ale nie później niż w terminie 30 dni po rozpatrzeniu. W szczególnie uzasadnionych przypadkach czas naprawy może ulec wydłużeniu.
 22. Reklamując zakupiony produkt o wadze do 10 kilogramów, nie zainstalowany na stałe, Klient dostarcza go osobiście do punktu serwisowego Elektrotermii lub innemu wskazanemu przez nią podmiotowi, świadczącemu usługi serwisowe. Po uzgodnieniu Klient może wysłać produkt do serwisu pocztą lub firma kurierską. Reklamowane wyroby winny być dostarczone czyste.
 23. Produkt zainstalowany na stałe u Klienta oraz produkt o wadze większej niż 10 kg jest naprawiany w miejscu użytkowania, wskazanym przez Klienta i w uzgodnionym terminie; Klient powinien zapewnić miejsce i warunki do przeprowadzenia czynności naprawczych. Jeżeli uprawniony serwisant stwierdzi, że naprawa musi być dokonana w punkcie serwisowym, produkt jest odbierany od Klienta i dostarczany po naprawie za pośrednictwem firmy kurierskiej.
 24. Klient winien wskazać sposób odbioru towaru po naprawie (osobiście lub wysyłkowo).
 25. W przypadku trybu dochodzenia roszczeń z tytułu gwarancji koszty związane z demontażem i transportem, wykazane w pkt. 18 oraz koszty transportu, dotyczące pkt. 17 i 19 są zwracane Klientowi, będącemu Konsumentem, po zrealizowaniu zgłoszenia reklamacyjnego. Konsument ma uprawnienie do żądania zwrotu powyższych uzasadnionych kosztów po zrealizowaniu zgłoszenia reklamacyjnego przez Elektrotermię.
 26. W przypadku wyboru przez Klienta będącego Przedsiębiorcą opcji z wysyłką produktu po naprawie, Elektrotermia prześle naprawiony produkt za pośrednictwem firmy spedycyjnej, z której usług korzysta Elektrotermia, na koszt Przedsiębiorcy.
 27. Klient zostanie poinformowany przez Elektrotermię o terminie odbioru produktu po naprawie.
 28. W przypadkach zgłoszenia uszkodzeń, określonych w punktach 12 i 13, koszty dojazdu serwisanta i ewentualnych napraw pokrywa Klient.
 29. Klient ma prawo zgłosić do Elektrotermii pisemną reklamacje w zakresie niezgodności wykonania naprawy, w tym przebiegu procedury naprawczej, z postanowieniami niniejszego Regulaminu w terminie do 7 dni od daty stwierdzenia niezgodności.
 30. W przypadku nieodebrania naprawionego produktu przez Klienta, będącego Przedsiębiorcą, w ciągu 30 dni, licząc od dnia wskazanego przez Elektrotermię, produkt uznaje się za porzucony przez Przedsiębiorcę i staje się on własnością Elektrotermii.
 31. Elektrotermia jest administratorem danych osobowych udostępnionych przez Klienta w związku ze zgłoszeniem serwisowym i przestrzega zasad bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych Klienta zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (RODO) oraz działa zgodnie z obowiązującymi przepisami krajowymi. Klient ma prawo do wglądu w swoje dane, do ich uaktualnienia, sprostowania, uzupełnienia oraz wniesienia żądania ich usunięcia oraz zakończenia lub ograniczenia ich przetwarzania, w tym prawo zażądania zaprzestania przetwarzania danych w celach marketingowych. Szczegółowe informacje na temat zasad przetwarzania i ochrony danych osobowych zostały przedstawione w zakładce POLITYKA PRYWATNOŚCI na niniejszej stronie internetowej.
 32. W przypadku produktów zakupionych do dnia 24 grudnia 2014 r. postanowienia Regulaminu nie wyłączają, nie ograniczają ani nie zawieszają uprawnień Klienta wynikających z niezgodności towaru z umową na podstawie Ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej (Dz. U. z dnia 5 września 2002 r. z późniejszymi zmianami).
 33. W przypadku produktów zakupionych po 24 grudnia 2014 r. postanowienia Regulaminu nie wyłączają, nie ograniczają ani nie zawieszają uprawnień Klienta wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej ( Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, Dz. U. 2014, Poz. 827 i Kodeks Cywilny).

(„Strona”)

Drogi Użytkowniku!

Dbamy o Twoją prywatność i chcemy, abyś w czasie korzystania z naszych usług czuł się komfortowo. Dlatego też poniżej prezentujemy Ci najważniejsze informacje o zasadach przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych oraz plikach cookies, które są wykorzystywane przez naszą Stronę. Informacje te zostały przygotowane z uwzględnieniem RODO, czyli ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH („Administrator”)

ELEKTROTERMIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA z siedzibą pod adresem ul. Józefa Mackiewicza 5, 31-214 Kraków, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego – rejestru przedsiębiorców przez SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, pod nr KRS 0000456650, NIP 6811782198, nr REGON 35720557600000, BDO 000006916 .

 DANE OSOBOWE I PRYWATNOŚĆ

Jeśli zamierzasz założyć Konto Użytkownika oraz korzystać z naszych usług, zostaniesz poproszony o podanie nam Twoich danych osobowych.

Twoje dane przetwarzane są przez nas we wskazanych poniżej celach, związanych z funkcjonowaniem Strony i świadczeniem usług w nim oferowanych („Usługi”).

Cel przetwarzania:

W zależności od tego, na co się zdecydujesz, może to być:

 • Świadczenie usług oferowanych na stronie
 • Realizacja Twoich zamówień
 • Marketing bezpośredni oferowanych usług, inny niż newsletter
 • Przesyłanie newslettera

Podstawa przetwarzania:

Umowa sprzedaży lub działania podejmowane na Twoje żądanie, zmierzające do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)

Ciążący na nas obowiązek prawny, np. związany z rachunkowością (art. 6 ust. 1 lit. c RODO)

Twoja zgoda wyrażona na Stronie (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)

Umowa o świadczenie usług lub działania podejmowane na Twoje żądanie, zmierzające do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)

Nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na przetwarzaniu danych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

Nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na prowadzeniu marketingu bezpośredniego (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

Nasz prawnie uzasadniony interes polegający na przetwarzaniu danych w celach analitycznych i statystycznych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

Nasz prawnie uzasadniony interes polegający na badaniu satysfakcji klientów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

Podanie danych:

Dobrowolne, ale w niektórych przypadkach może być konieczne do zawarcia umowy.

Skutek niepodania danych:

W zależności od celu, w jakim dane są podawane:

 • brak możliwości zarejestrowania się na Stronie
 • brak możliwości korzystania z usług Strony
 • brak możliwości otrzymywania informacji o promocjach czy ofertach specjalnych, oferowanych na Stronie

Możliwość cofnięcia zgody:

 • w każdej chwili

Przetwarzanie danych do momentu cofnięcia przez Ciebie zgody pozostaje zgodne z prawem.

OKRES PRZETWARZANIA

Twoje dane będziemy przetwarzać tylko przez okres, w którym będziemy mieć ku temu podstawę prawną, a więc do momentu, w którym:

 • przestanie ciążyć na nas obowiązek prawny, zobowiązujący nas do przetwarzania Twoich danych
 • ustanie możliwość ustalania, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń związanych z umową zawartą przez Stronę przez strony
 • cofniesz zgodę na przetwarzanie danych, jeśli to ona była jego podstawą

zostanie przyjęty Twój sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych – w przypadku gdy podstawą przetwarzania Twoich danych był uzasadniony interes administratora lub gdy dane były przetwarzane w celu marketingu bezpośredniego

 • w zależności od tego, co ma zastosowanie w danym przypadku i co nastąpi najpóźniej.

BEZPIECZEŃSTWO DANYCH

Przetwarzając Twoje dane osobowe stosujemy środki organizacyjne i techniczne zgodne z właściwymi przepisami prawa, w tym stosujemy szyfrowanie połączenia za pomocą certyfikatu SSL.

TWOJE UPRAWNIENIA

Przysługuje Ci prawo żądania:

dostępu do Twoich danych osobowych,

 • ich sprostowania,
 • usunięcia,
 • ograniczenia przetwarzania,
 • żądania przeniesienia danych do innego administratora,

A także:

wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych:

z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących Ciebie danych osobowych, opartego na art. 6 ust. 1 lit. f RODO (tj. na prawnie uzasadnionych interesach realizowanych przez administratora),

jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.

Skontaktuj się z nami, jeśli chcesz skorzystać ze swoich praw.

Jeśli uznasz, że Twoje dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, możesz złożyć skargę do organu nadzorczego.

CIASTECZKA

Nasza Strona, jak większość witryn internetowych, korzysta z tzw. plików cookies (ciasteczek). Pliki te:

 • są zapisywane w pamięci Twojego urządzenia (komputera, telefonu, itd.)
 • umożliwiają Ci, m.in., korzystanie ze wszystkich funkcji Strony
 • nie powodują zmian w ustawieniach Twojego urządzenia

Korzystając z odpowiednich opcji Twojej przeglądarki, w każdej chwili możesz:

 • usunąć pliki cookies
 • blokować wykorzystanie plików cookies w przyszłości

Na Stronie ciasteczka wykorzystywane są w celu:

 • zapamiętywania informacji o Twojej sesji
 • statystycznym
 • marketingowym
 • udostępniania funkcji Strony

 Aby dowiedzieć się jak zarządzać plikami cookies, w tym jak wyłączyć ich obsługę w Twojej przeglądarce, możesz skorzystać z pliku pomocy Twojej przeglądarki. Z informacjami na ten temat możesz zapoznać się wciskając klawisz F1 w przeglądarce. Ponadto odpowiednie wskazówki znajdziesz na następujących podstronach, w zależności od przeglądarki, której używasz:

 • Firefox
 • Chrome
 • Safari
 • Internet Explorer / Microsoft Edge

Więcej informacji o ciasteczkach znajdziesz w Wikipedii.

USŁUGI ZEWNĘTRZNE / ODBIORCY DANYCH

Korzystamy z usług podmiotów zewnętrznych, którym mogą być przekazywane Twoje dane. Poniżej znajduje się lista możliwych odbiorców Twoich danych:

 • dostawca oprogramowania potrzebnego do prowadzenia strony internetowej
 • podmiot realizujący dostawę towarów
 • dostawca płatności
 • hostingodawca
 • dostawca oprogramowania ułatwiającego prowadzenie działalności (np. oprogramowanie księgowe)
 • podmiot zapewniający nam wsparcie techniczne
 • podmiot zapewniający system mailingowy
 • podmiot zapewniający usługi marketingowe
 • podmiot zapewniający usługi statystyczne
 • odpowiednie organy publiczne w zakresie, w jakim Administrator jest zobowiązany do udostępnienia im danych

KONTAKT Z ADMINISTRATOREM

Chcesz skorzystać ze swoich uprawnień dotyczących danych osobowych?

A może po prostu chcesz zapytać o coś związanego z naszą Polityką Prywatności?

Napisz na adres e-mail:

bok@elektrotermia.com.pl

© 2020 Elektrotermia Sp. Z o.o. Sp.K

CzechDutchEnglishGermanItalianPolishSlovakSlovenianUkrainian